• Skip to main content
  • Emergency Contact Numbers : +255-783344840
                                                                +255-783344850

Sl. No. Name Period

1

Shri M.A. Velledi

November 1961 – September 1962

2

Shri R.D. Sathe

December 1962 – December 1964

3

Shri N.V. Rao

July 1965 – November 1967

4

Shri V.C. Vijayaraghavan    

January 1968 – November 1970

5

Shri J.S. Mehta

December 1970 – April 1974

6

Shri H.D. Sharma

September 1974 – July 1978

7

Shri R.S. Gonsolves

August 1978 – October 1981

8

Shri P.M.S. Malik

November 1981 – July 1983

9

Shri C. Dasgupta

February 1984 – July 1986

10

Shri H.D. Bhalla

August 1986 – January 1990

11

Shri S.K. Bhatnagar

February 1990 – December 1993

12

Shri O.P. Gupta

August 1994 – January 1998

13

Shri Virendra Gupta

May 98 – July 2001

14

Shri Dinesh K. Jain

August 2001 – November 2004

15

Shri D. Chakravarti

December 2004 – September 2007

16

Shri K.V. Bhagirath

October 2007 – December 2011

17

Shri Debnath Shaw

July 2012 - July 2015

18

Shri Sandeep Arya

Aug 2015 – June 2019

19

Shri Sanjiv Kohli

July 2019 – July 2021

20

Shri Binaya Srikanta Pradhan

August 2021 - January 2024